Ett säkerhetslandskap i förändring – så skyddar du din verksamhet

Artikel
Ann Öberg, vd Almega och Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT

Säkerhetshoten fortsätter att sätta press på Sveriges näringsliv och idag krävs ett omfattande säkerhetsarbete för att säkerställa verksamhetens motståndskraft. LPT:s ordförande Lorri Mortensen Mates har pratat med Ann Öberg, vd på Almega, som delar med sig av sin syn på nuläget, framtida trender och specifika hot.

De senaste åren har säkerhetsläget försämrats i Sverige och idag är säkerhet en viktig fråga för många företag inom den privata tjänstesektorn. Ann Öberg, vd på tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega, menar att den oroande utvecklingen till stor del beror på omvärldsläget.

– Rysslands anfallskrig mot Ukraina som inleddes för drygt två år sedan har förändrat säkerhetsläget i grunden. Utvecklingen i Kina går åt fel håll och landet blir alltmer auktoritärt. Läget i Mellanöstern är mer spänt än på länge med ökad aktivitet från Iran. En mer instabil och polariserad värld får konsekvenser och drabbar oss i Sverige.

– Ryska, kinesiska och iranska aktörer är ofta statsunderstödda av regeringar vars agendor gynnas av att det skapas oreda och osäkerhet i den demokratiska västvärlden, påpekar Öberg.

Särskilt allvarligt är hotet mot IT-säkerheten. Under de senaste åren har nyheter om cyberattacker och dataintrång blivit allt vanligare. Senast i januari utsattes en av Sveriges största IT-leverantörer för en omfattande hackerattack som drabbade såväl offentliga som privata aktörer i landet mycket hårt.

– Dataintrång och cyberattacker är något som drabbar i stort sett alla företag. De slår brett mot hela samhället och är något som inget företag kan bortse från, säger Ann Öberg. 

En cyberattack kan få förödande konsekvenser, inte minst ekonomiska. För ett av de företag vars IT-system påverkades av januariattacken uppgick förlusterna till omkring 70 miljoner kronor i förlorade intäkter beroende på icke fungerande betalningssystem.

– Cyberattacker innebär höga kostnader för de drabbade och är, även om de flesta attacker avvärjs, ett ständigt problem som alla arbetsgivare måste ta på stort allvar. 

Framåt ser Ann Öberg en risk för ytterligare upptrappning. Särskilt med tanke på händelser i vår omvärld.

– Det amerikanska presidentvalet i höst innebär ett stort riskmoment. Om Trump vinner riskerar det att kraftigt försämra västvärldens sammanhållning, driva på polariseringen och försämra det europeiska säkerhetsläget. 

Men det är inte bara cyberattacker som riskerar att drabba företag och organisationer i Sverige. Öberg ser även en ökad risk för hot och utpressning.

– Vad gäller kriminella aktiviteter riktade specifikt mot företag så blir dessa allt vanligare. Chefer och medarbetare hotas och tvingas att utföra uppgifter åt den organiserade brottsligheten. Kriminella söker anställning vid företag i syfte att använda anställningen för brottsliga ändamål. Vi ser också att kriminella startar företag för att bedriva brottslig verksamhet.

– För att inte riskera samröre med brottsliga verksamheter har det därför blivit allt viktigare med god kännedom om såväl anställda, kundföretag som leverantörer, tillägger Ann Öberg.

Ökad medvetenhet ger skydd

Lite talar för att hotbilden mot svenska företag och organisationer kommer att förbättras den närmaste tiden. För att minska risken att drabbas är ett aktivt säkerhetsarbete viktigt, menar LPT:s ordförande Lorri Mortensen Mates.

– Säkerhetsmedvetenhet bör vara en integrerad del av företagskulturen, där chefer och medarbetare kontinuerligt utbildas och informeras om säkerhetsrisker samt hur man agerar proaktivt för att minimera hoten. Det är avgörande att etablera robusta säkerhetsrutiner och att regelbundet revidera och uppgradera IT-infrastrukturen för att hålla jämna steg med den snabbt föränderliga hotbilden, säger Lorri Mortensen Mates.

Även Ann Öberg vill se ett utvecklat säkerhetsarbete hos svenska företag och organisationer och poängterar vikten av intern kompetensutveckling.

– Alla företag, oavsett storlek eller bransch måste kontinuerligt arbeta med att utbilda chefer och medarbetare i hur man agerar på ett säkert sätt exempelvis i digitala miljöer.

– Vi ser ett ökat intresse från våra medlemsföretag för totalförsvarsfrågor. De vill veta hur de ska förbereda sig för större kriser och i värsta fall en krigssituation. För många är detta helt nya frågor och efterfrågan på anpassade utbildningar, övningar och vägledning är därför stor, avslutar Ann Öberg